۵ اردیبهشت در صحرای طبس چه گذشت

عملیات پنجه موش

آمریکایی‌ها که مانند نگارنده خیلی حواس‌پرت هستند و همه‌چیزشان را جا می‌گذارند، وسط راه با گذاشتن دست‌شان روی جیب‌شان، متوجه می‌شوند که ای داد‌بیداد! موبایلم کووو؟ کنارش هم تمام اسناد و مدارک عملیات کووو؟

تقویم تاریخ ۵ اردیبهشت

عملیات خاک بر سری

خلاصه این‌جورکی‌تر شد که با بلند شدن طوفان شن، هواپیماها ریختند تو هلی‌کوپترها و عین ماست ولو شدند. همه تجهیزاتشان طوری پوکیدند و پودر شدند که نیروهای آمریکایی دمشان را گذاشتند.
عنوان