مجسمه سلب آزادی!

زیر چکمه‌ی آزادی!

جستاری پیرامون انواع آزادی در جوامع خودمانی و خودشانی

شاخِ آزادی

آزادی فکر و اندیشه: مهم‌ترین و مبنایی‌ترین نوع آزادی است و در همه‌ی افراد جامعه‌ی بشری که ما در این جستار، آن را تبدیل به خودشانی و خودمانی یا همان جهان اول و جهان سوم کرده‌ایم، باید وجود داشته باشد.

همه با هم
عنوان