بازیچه‌ای به نام صیانت

فال هفته

صیانت شفاف

بدان و آگاه باش که جامعه با طرح صیانت مخالف است اما مبادا مخالفین را خائن بنامی که آن‌ها از این اتهام مبرا هستند بلکه تقصیر کار خودت هستی

سبد شفافیت مجلس

نقیضه جات طرح شفافیت آرا نمایندگان

شفاخانه

عمر اگر عمر من است و سرعت اگر سرعت اوست
طرح شفافیت رای به جایی نرسد...