همیشه در خدمت

خواب نماینده‌ها چه تعبیری دارد؟

نوم المنتخبین

اگر نماینده‌ای در خواب مارلون براندو را دید که در یک دست کلنگ و در دست دیگر بستنی دوقلو به دست دارد، دلیل بر این که اگر با پدرخوانده توافق نکند، مجید انصاری رای می‌آورد.

نامه‌ای از قبلی به بعدی

مجلس یعنی جای نشستن

سجاده هم بردار بنداز جلوی یکی از ستونای نمازخونه.‌ جمعشم نکن. ستون کم داره، ولی روزای سخت به داد می‌رسن.

نگاهی به  سریال نون-خ ۲

سفر با قطار شهربازی

«نون خ 2» قطار شهر بازی بود. سریالی که در خنداندن و سرگرم کردن مخاطب خیلی خوب عمل کرد. اما هرچقدر در این وجه موفق بود در خلق یک داستان محوری ضعیف بود.