وینتر ایز کامینگ!

زمستان امسال را چگونه می‌گذرانید؟

یا چوب یا زندگی

چرا همه می‌گفتند زمستان سختی در راه خواهیم داشت؟ نشستن کنار این سطل های سوراخ دار که خیلی حال می‌دهد. اما نمی‌دانیم چرا همه اتاق پر از دود می‌شود و ما سرفه‌مان می‌گیرد.

آیا سوئیس برای شورش مردم در زمستان آماده است؟

تعبیر خواب ابن سیرینوئیس