برشی از کتاب خاطرات سردار نامَندگی

روزی روزگاری لتیان

بسیاری از مردم از تهران سفر کرده یا در خانه جان‌ به جان‌آفرین تسلیم کرده‌اند. به حنا(چی) زنگ زدم گفتم اسم چند تا از خیابان‌ها را عوض کند مردم نتوانند راحت از تهران بیرون بروند.

نیترات خوراک ماست!

مگر شماها نیترات نمی‏‌خورید؟ به کی به کی قسم به همین سوی مجسمه آزادی ما روزی سه وعده نیترات مي‏خوريم و يك وعده به خودمان مي‌‏ماليم، كه اگر نماليم، صدجای‏مان خارشک می‏‌گیرد.

دودی‌ها

شکار پسرک