راه راه ۲۷۳

راه راه ۲۷۲

پاتک

تا شیعه‌خانه عزم تو دارد، به خود بلرز!
این گربه در شکار شما موشها تک است

شوخی با تیتر روزنامه‌های 14 آذر 1402

کابوس دکمه

نتانیاهو به دنبال چیست؟
– دکمه غلط کردنش.
عنوان