بدون شرح!

شلیک موشک از هند به پاکستان/ هند: تصادفی بود!

ثبت ديدگاه