جناب مسئول

بیکار شدی جناب مسئول! ببخش
واریز نشد برای تو پول، ببخش

گشتی متضرر از ورود کرونا
خواهیم شکست شاخ این غول، ببخش

گر نیست تراز، وضع دخل و خرجت
کج کرده کسی طناب شاغول؛ ببخش

سهم تو شده به دست ملت شاید
گاهی هپلی و گاه هاپول ببخش

مستأجری و تو را اگر کرد جواب
آن صاحب بی‌خیال و شنگول، ببخش

گر شایعه شد پشت سرت حرف بدی
یا ساخته شد قصه و بامبول ببخش

هر بذر امیدی که تو می‌کاری، گر
یک ذره نداده است محصول، ببخش

ثبت ديدگاه