پادکست معرفی کتاب
جویده ۲- شاقلوس

راه راه: پادکست جویده، پادکستی است برای کتابخوارها! البته نه همه‌ی کتابخوارها؛ فقط آنهایی که به کتابهای طنز علاقه دارند.

در هر قسمت از جویده به معرفی یکی از کتاب های حوزه طنز می پردازیم.

در قسمت اول جویده سراغ کتاب «بابا باتری دار می شود» نوشته ی رضا ساکی رفتیم. همچنین گفت و گویی در این باره با بهزاد توفیق فر داشتیم.

در قسمت دوم پادکست جویده، کتاب «شاقلوس» نوشته امید مهدی نژاد را معرفی کرده ایم.

تصویر کتاب شافلوس برای پادکست

 

قسمت دوم پادکست جویده را از اینجا بشنوید:

 

ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا

ثبت ديدگاه