در موریس گل لگد میکردم

 

🔹 در موریس گل لگد میکنم
🔸 خوب شد چکمه پایم بود

✍️ نویسنده: مهدی سلیمان نژاد
🎙 گوینده: امیرحسن محمدپور

ثبت ديدگاه