دستکش نبوده، دسر بوده!

سخنگوی وزارت بهداشت: انتشار عکس دستکش در غذای یکی از بیماران جعلی است!

این یعنی اینکه احتمالا:
– دستکش نبوده، بلکه دستمال کاغذی، جوراب، ماسک، پیشبند یا… بوده.
– غذا نبوده، بلکه دسر، پیش غذا، عصرانه، میان وعده یا… بوده.
– بیمار نبوده، بلکه همراه بیمار، سوپروایزر یا… بوده.
-عکس نبوده، بلکه فیلم، گیف، پیام صوتی، نقاشی، موشن گرافیک یا… بوده!

ثبت ديدگاه
عنوان