انشایی درباره ویژگی‌های رئیس جمهور
رئیس‌جمهور خوب در نگاه دانش‌آموز اهل نظر

موضوع انشا: به نظر شما رئیس‌جمهور خوب چه ویژگی‌هایی دارد؟

 

آقا اجازه؟ ما خیلی به موضوع انشایمان فکر کردیم؛ ولی چون خودمان از خودمان نظری نداریم از داداشمان پرسیدیم که نظر او چیست؟

او گفت «باید من رئیس‌جمهور بشوم، چون از همه بهترم.» گفتم «مگر رئیس‌جمهور باید چجوری باشد که تو هستی؟» گفت «اول از همه من رایانه‌ها را… یا نمی‌دانم، آن یکی یعنی یارانه‌ها را زیاد می‌کنم و قانون صادر می‌کنم که هرکس در خانواده مسئول یارانه خودش باشد. مُردیم بس که بی‌پولی کشیدیم و بابا پول‌توجیبی‌هایمان را نداد… دوم اینکه باید بلد باشد در شرایط جنگی کشور را مدیریت کند، که من بلدم.» راست می‌گوید آقا! خیلی خوب پاپجی بازی می‌کند. ما خودمان دیدیم که بلد است‌. قشنگ از پس همه برمی‌آید.

دیگر گفت که باید «مدیریت بحران بلد باشد، که آن را هم بلدم.» بعد یادم انداخت از آن ماجرایی که به قول مامانمان گلاب به رویتان، وقتی گوشی آیفون جدید خواهرمان که بابایمان با قرض خریده بود، افتاد توی چاه توالت بین راهی و خواهر و بابایمان داشتند مثل سیب‌زمینی توی روغن بالا پایین می‌پریدند و صورتشان را چنگ می‌انداختند، تنها کسی که توانست نَمُردن بابایمان را مدیریت کند، او بود که دستش را تا آرنج فرو کرد توی چاه و گوشی را به سلامت؛ ولی کمی کثیف درآورد.

بابایمان که داشت صحبت‌های ما را می‌شنید گفت «اینها هم هست؛ ولی مهم‌تر از آن این است که رئیس‌جمهور ضد فساد باشد.» ما نمی‌دانیم ضدفساد یعنی چی آقا؛ ولی فکر کنیم بابایمان آدم ضدفسادی است، چون هر وقت چیزی توی خانه فاسد شود، مامانمان می‌گوید بدهید بابا بخورد.

بابایمان گفت «باید با ایمان هم باشد.» آقا اجازه؟ به نظرم داداشمان با ایمان هم هست، چون هروقت مامانمان به داداشمان می‌گوید «با کی می‌روی دور دور»، می‌گوید «با ایمان». ایمان پسرعمه‌مان است.

راستی مامانمان هم گفت «باید امیدوار باشد». داداشمان آدم امیدواری هم هست. او همه‌اش می‌گوید «امیدوارم معلممان بمیرد، نیاید امتحان بگیرد. امیدوارم ایمان به تیر غیب گرفتار شود. امیدوارم کیکی که خوردی کوفتت بشود و…»

خلاصه اینکه آقا ما به داداشمان رای می‌دهیم چون بیشتر ویژگی‌های رئیس‌جمهور خوب را دارد.

ثبت ديدگاه
عنوان