رادیو طنزیم/قسمت۷

راه راه: واکنش اشعه گاما! با گچ تخته سیاه و تعطیلی مدارس تهران!

در قسمت هفتم رادیو طنزیم…

رادیو طنزیم را یکشنبه ها با هندزفیری گوش کنید!!

ثبت ديدگاهعنوان