راه راه ۱۲۰

راه راه: صد و بیستمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه اول خرداد ۱۳۹۹ منتشر شد.
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ کویید ۱۹۴۸ داشتیم وقتی کرونا مد نبود
⭕ سریعاً یک قایق تهیه کنید
⭕ ایران به کمپوت پیوست

⭕بوق آزاد
⭕ قراضوئیل
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه