ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۶۲

راه راه:

 

صد و شصت و دومین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز- ۲۰ خرداد- منتشر شد.

در این شماره از راه راه به موشکافی صحبت های همتی پرداخته شد. همتی گفته بود: در مناظره مشکلاتی را که خودشان عامل آن هستند به گردن بقیه انداختند.

آنچه در باب این موشکافی خواهیم خواند:

تیتر همتی | پدیده انتخابات

تیتر مناظره| دلم خنک شد

تیتر مشکلاتی| آگهی های انتخاباتی

تیتر خودشان| خودشان در مسیر خطی

تیتر عامل| نه به عاملان وضع موجود

تیتر گردن| گردن هم شد جا؟

تیتر بقیه| سندروم بقیه بیقرار

ثبت ديدگاه