ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز
راه راه ۱۶۹

راه راه:

صد و شصت و نهمین شماره ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، صبح امروز- ۱۱ شهریور- منتشر شد.

در این شماره از راه راه به موشکافی صحبت های رئیس سابق سازمان انرژی اتمی پرداخته ایم. علی اکبر صالجی گفته بود: ظریف یک برند بین المللی و یکی از قهرمان ها و بزرگان کشور است.

✅ برند خاص

✅ مسابقه وزیران

✅ ژکوند تو را میخواند

✅ ظریفانه

✅ شگفت انگیزان ۴ به اونور

✅ پادگان ۵٫ نیویورک

 

ثبت ديدگاه