راه راه ۵۷

راه راه: پنجاه و هفتمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷، منتشر شد. 
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ پاش لیز خورد، چهار تیکه شد!
⭕ جلسه رسمی است
⭕ آی ام یور گاو
⭕ مسئول میاد جَر جَر…
⭕ مجلس بازی
⭕ رضاشاه روحت بدجور شاد
⭕ و… استریپ و کاریکاتورهای جذاب و دیدنی

 

ثبت ديدگاه