راه راه ۱۱۷

 

راه راه: صد و هفدهمین شماره ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ پنجشنبه ۴ ازدی بهشت ماه ۱۳۹۹ منتشر شد. 
آنچه در این شماره می خوانید:

⭕ فیلسوفان در تلاش برایترسیم و فهم  جهان پسا کرونا
⭕ دو تیتر با یک میلیون
⭕ هپی تاجگذاری دی

⭕چهل نامه خانگی برای انجام امورات
⭕ به چی اشاره نکن
⭕ و… کاریکاتورها و استریپ های جذاب و دیدنی

ثبت ديدگاه