آیتم طنز
سازمان ملل، جوری که نیست

 

قسمت اول جوری که نیست: سازمان مللِ دل نازک

نویسنده: محمدرضا رضایی

بازیگران: سیدمحمدجواد طاهری، محمدحسین قدرتی، امیرمحسن نوروزی، محمد عظامی

فیلمبردار: محمدمهدی رضایی

تدوینگر: محمدحسین خراسانی

ثبت ديدگاهعنوان