آیتم طنز
شاه، لَنگش خوبه!

 

قسمت اول تفاله‌های سلطنتی: شاه، لَنگش خوبه!

وقتی شهیار آزاد با یکی از شاهزادگان اصیل به گفتگوی زنده می‌شینه

نویسنده: فرزانه صنیعی

بازیگران: امیرمحسن نوروزی، محمدحسین قدرتی

ثبت ديدگاهعنوان