عربستان دست رد نمیزنه!

عربستان با پول دادن همزمان به مجاهدین خلق که یه گروه چپ به حساب میاد، و عطاالله مهاجرانی که یه چهره راست لیبرال به حساب میاد، ثابت کرد که به چپ و راست اعتقاد نداره و دست رد به سینه هچ گدایی نمیزنه!

ثبت ديدگاه
عنوان