فرهنگ اصطلاحات (۲)

راه راه:  عیدی‌هاتو بده من نگه دارم: [عِ بِ دِ مَ نِ گَ رَ] اختلاس سنتی.

تو تَرکم: [تَ کَ] دلم باز می‌خواد./ یه نخ از پاکت خودت آتیش کن، بهم بده.

حالا تشریف داشتید: [تَ] آژانس دم دره، زیاد منتظرش نذارید.

جبران می‌کنم لطفتو: [جُ کُ نَ لُ فِ تُ] خرش از پل رد شده./ فراموشی مطلق./ (مترادف: تمام شعارهای قبل از انتخابات.)

آره، داشتم می‌گفتم: [رِ تَ گُ تَ] لطفا با جفت پا روی حرفم نپرید./ یادم رفته باید بیشتر فکر کنم.

امضای کری تضمین است: [اِ یِ کِ تَ اَ] دیدم بهش می‌گم./ در خرابه، لطفا زنگ بزنید./ زرشک. (مترادف با: شتر در خواب بیند پنبه‌دانه)

کی اینو گذاشته بود اینجا: [نُ گُ تِ] اجازه بدید خودم شکسته‌های این وسیله رو جمع می‌کنم. (مترادف با: هیچی نشده.)

خودت بمال: [دِ بِ] خودکفایی در علم پزشکی.

یه کم انتقادپذیر باش: [یِ کَ اِ تِ پَ] در برابر فحش‌های ما سکوت کن.

متوجهید: [مُ تِ وَ جْ جِ] می‌دونم نفهمیدی، اما اینو می‌گم تا بیشتر دقت کنی

ثبت ديدگاه