مروری بر کاریکاتورهای آن روزهای ۸۸

۳

   ۹

۸

۱۰

۱۷

        ۲۱

۲۶

           ۸۱

۸۸

       ۱۱۱۳۳_۱۴۷

۶۸۷۶۱۳۷۸۹

       ۱۹۵۵۱۷۸۸۱۰

۱۳۴۲۷۶۲۹۵۵

      ۱۲۶۶۵۲۹۸۹۵

eslahat113

          marhoomeslahatkh551-2

marhoomeslahatkh771-2

          marhoomeslahatkh351-2

eslahat115

 

ثبت ديدگاه
عنوان