الزام قانونی پزشکان برای نسخه نویسی از دی ماه
مشت و مال نسخه های نک و نالیکی

 

کار درمان هست کاری خوب و شیک

رونق بازار آن در «پاندمیک»

نسخه را دیگر کپی کردن خطاست

«Send to all» شد فقط با یک کلیک

مهدی پیر هادی

 

فقیرتر ز پزشکان ندارد این کشور

کفاف او نکند این حقوق ها دیگر

برای آنکه شود نسخه ها الکترونیک

برای پول نتش گشته بی نوا مضطر

یاسرپناهی

 

دکتر تو مگو، طایفه‌ی زبر و زرنگ

یک دست تراول است و یک دست سرنگ

هم پول ویزیت گیرد و هم نسخه

تا جیب تو را تیغ زند خوب و قشنگ

حسن اویسی

 

هی بهر مریضی و دوا پول وَده

از راست و چپ میز و هوا پول وده

گر تایپ کنم برایتان نسخه‌ی درد

تامین بنما هزینه را، پول وده

محمدباقر منصور سمائی

 

شد نسخه هزینه‌بر، درآورده پدر

بر جیب پزشک بینوا کرده اثر

یا چاره کنید خرج بی‌حدش را

یا بنده‌خدا کاسه گذارد دم در

طاهره ابراهیم نژاد

 

دکترم اهل نسخه رد کردن

کار با کارتخوان ندانم من

نسخه های الکترونیکی؟

چیست این ها کجاست کو اصلا؟

ابوالقاسم سیفی

 

شود این نسخه‌های تازه سر خر

نخواهد شد دلم راضی به این شر

شده راه علاج سوسه‌هایمف

فقط تامین مالی، بیشتر تر

فهیمه انوری

ثبت ديدگاه