مشکل مُو!!!

سِلام
موُ غُلاموم از بِچِه های نافِ مِشَد
حقیقتش دیدُم ای قَضِیه کُنسرت تو مِشَد دِرِ گُنده مِرِه خواستوم روشن گِری کنوم فقط قبلش موخوام خدافظی کُنُم چون شاید دیگه نِباشوم!
اما بعدش
چند وقتیه دِرَن بِرِیِ حرفای آقای اعلم الهدی درباره کُنسِرت حرف مِزَنن که چِرا مِگه کُنسِرت ممنوعه
راستِش مُو خودُم به عنوان یَک مِشَدی اصیل با خون آریایی آک بند اصلا از کُنسِرت خُوشُوم نِمِیه دِلیلِشَم یَک خاطِرِ خِرابیه که از کُنسِرت دِرُم  ای رِفیقایِ ناجنسِ ما یَک بار به ما گُفتَن بیا بِرِم کنسِرت ارزونه ما هم گفتِم حتما قیمتش اندازه هَمو کُنسِروه چون اسمِش که مثِ کنسروه پس قیمَتشم همونقده دیگه. بعد که رَفتِم بلیطه حساب کُنِم با بِچِه ها نِگو قیمتش ده بِرابِرِ کُنسِرو بوده! قِیمَتِ خون باباشه مِگِرِفت طِرَف مُخواستِم بِهِش بُگُم یَرِه اختِلاس حَرومه نَکُن! دیگه رِفیقام گُفتَن اشتباه دِری مِزَنی, آبورومانه نِبَر مو هم دیدُم راس مِگَن اختلاسِ باید بِزنُم تو سَرِ ای یَرِگِ هایِ مُختَلِسو, ای فیش نجومیا!
مِدِنِن! یَک چیزِ جِدیدم کَشف کِردُم. تو بعضی ازی کُنسِرتا هم گرون فروشی مُکُنَن بَعدَم مِگَن قیمَتِش هَمیه! ای مسئولینم که انگار نِ انگار که گِرون فروشی خِلافِ قانونِ! بابا یِک تِکونی بِخودتان بِدِن! از همی گِرون فروشیا به اختِلاس مِرِسَن دیگه! بعد گیر مِدَن که کنسِرتا رِ بِرِچی جمع مُکُنِن. خب بی انصافا بعضیاشان واقِعَن گِرون فروشَن. البته مُو بازَم دَرکِشان مُکُنُم احتِمال دِرِ قِیمَتِ دُلار باز گِرون شُده باشه بِرِ همو گِرون تَرِش کِرده باشَن شایَدَم دِلیلِش ایه که کِلاس دِرِه پول زیاد دادَن.
حداقل کُنسِرت مِزارِن ارزون بزارِن یا حداقل بِرِ فقیر و بیچارِهایی مثل مُو مِجانی بزارِن که ثِوابِ نِداشتَشَم بِشه بِرِ آخِرَتتان!
خلاصه که آقایون دِداشام! دِرِن اشتباه مِزِنِن مشکل ما کنسِرت نیست! گرون فروشیشانِ, اختلاس و حقوقای نُجومیِ. مُو نَظَرُم ایِه که بِیِن جُلو ای قِیمَتای نجُومی رِ بِگیرِم تا سر از حُقوقایِ نُجومی دَرنَیارَن.
از ما گُفتَن بود! حالا دیگه خودِتان مِدِنِن. عزت زیاد

ثبت ديدگاه
عنوان