نیازمندی های راه راه!

مشکل مُو!!!

سِلام
موُ غُلاموم از بِچِه های نافِ مِشَد
حقیقتش دیدُم ای قَضِیه کُنسرت تو مِشَد دِرِ گُنده مِرِه خواستوم روشن گِری کنوم فقط قبلش موخوام خدافظی کُنُم چون شاید دیگه نِباشوم!
اما بعدش چند وقتیه دِرَن بِرِیِ حرفای آقای اعلم الهدی درباره کُنسِرت حرف مِزَنن که چِرا مِگه کُنسِرت ممنوعه

اعداد مهربانی!

هنری دوبینز تعداد کشتار سرخ‌پوستان آمریکایی را ۱۱۲ میلیون نفر اعلام می‌کند، ولی بدون شک اغراق کرده است، زیرا دولت آمریکا، آن را یک میلیون نفر اعلام کرده است. همچنین هنری دوبینز در بررسی‌هایش به این نتیجه رسید که اروپایی‌ها برای نسل‌کشی سرخ‌پوستان ۹۷ نوع بیماری مرگبار در بین آنها شیوع دادند که عبارتند از ۴۱ نوع آبله، چهار نوع طاعون، هفده نوع سرخچه، ۱۰ نوع آنفلونزا و ۲۵ نوع سل و دیفتری و کولیرا.

عنوان