ملت همیشه در صحنه کجان؟

میگم خوب شدسفارت انگلیس در تهران وتعطیلش کردند، وگرنه امشب ملت همیشه درصحنه با دسته‌هاى گل حمله مى کردند به سفارت براى تبریک،شربتم مى‌دادند!

ثبت ديدگاه
عنوان