خواب نماینده‌ها چه تعبیری دارد؟
نوم المنتخبین

خواب پارلمانی

راه راه: دیدن مارلون براندو در خواب، نشان از پدرخواندگی است و اگر نماینده مجلسی مارلون براندو را در خواب دید، باید بداند که پدرخوانده‌ها بر مجلس حاکم هستند. اگر مارلون براندو را درحال خوردن خیار در خواب دید، معنی خواب این است که پدرخوانده مجلس یک شوهر عمه است که اهل شوخی‌های خنک می‌باشد. اگر مارلون براندو را در عروسی دید، معنی خواب این است که پدرخوانده، پدر زن او میباشد، اگر مارلون براندو را بر روی یک تپه دید، نتیجه این است که پدرخوانده رییس می‌شود.

دیدن کلنگ در خواب، نشان از آغاز پروژه است و اگر نماینده مجلسی کلنگی در دست دید که دسته نداشت، دلیل بر این است که پروژه‌ای را کلنگ خواهد زد که ناتمام خواهد ماند. اگر در خواب ببیند کلنگ در دست پدرخوانده بود، دلیل بر این که پروژه پدرخواندگی در مجلس شروع شده و بزودی فراگیر می‌شود. اگر در خواب دید که کلنگ بر تپه‌ای زد، شرح بر این است که بزودی تپه‌ای بکر و دست نیافتنی را آباد خواهد کرد.

دیدن بستنی دوقلو در خواب نشان از اتحاد است. اگر نماینده مجلسی در خواب دید بستنی دوقلو خرید، نشان از آن است که بزودی در لیست وارد می‌شود. اگر دید بستنی دوقلو را نصف کرد به طوری که درست از وسط نصف نشد، دلیل بر این که وحدت را بر هم خواهد زد. اگر در خواب دید بستنی دوقلو می‌فروخت، دلیل بر این که وی بزودی پدرخوانده شده و لیست فروشی خواهد کرد. اگر در خواب دید بستنی دوقلو بر تپه‌ای همی خورد، دلیل بر این که بزودی در قالب اتحاد، کار ناتمامی را تمام خواهد کرد.

اگر نماینده‌ای در خواب مارلون براندو را دید که در یک دست کلنگ و در دست دیگر بستنی دوقلو به دست دارد، دلیل بر این که اگر با پدرخوانده توافق نکند، مجید انصاری رای می‌آورد. اگر در خواب دید مارلون براندو با کلنگ در حال ساختن کارخانه بستنی دوقلو است، دلیل بر این که اگر پدرخوانده نجنبد مجید انصاری رای می‌آورد. اگر در خواب دید با کلنگ بستنی دوقلوی مارلون براندو را نصف کرد، نشان از این که مجید انصاری رای می‌آورد. اگر نماینده‌ای همه این‌ها را با هم در خواب دید، دلیل بر این که شب زیاد غذا خورده و سنگین سر به بالین گذاشته است. اگر نماینده‌ای هیچکدام از آن‌ها را در خواب ندید، دلیل بر این است که وی فاقد بصیرت است و باید برود یک جایی بصیرت پیدا کند.

ثبت ديدگاه