تیتر واردات
نیم کیلو سیفون توالت لطفاً!

راه راه:

حالا هی الکی گیر بدهید که واردات خیلی بد است، باعث خروج ارز و تعطیلی صنعت و بیکاری و فقر می‌شود. خب بشود! اصلاً علم بهتر است یا ثروت؟ هیچ می‌دانستید اگر همین واردات نبود، ما در جهل مرکب می‌ماندیم و نمی‌دانستیم که بالاخره واحد شمارش «سیفون توالت» چیست؟!

جانم؟ سیفون توالت را دانه ای می‌فروشند؟ مگر تخم مرغ است؟ اگر فقط کمی از «واردات» سر رشته داشتید، می‌دانستید که واحد شمارش سیفون توالت «کیلوگرم» است، نه «عدد»! بعد وقتی سیفون توالت تان خراب می‌شد، نمی‌رفتید دم مغازه سیفون فروشی، بگویید آقا لطفاً یک عدد سیفون توالت به من بدهید!

کاش به جای پرسه زدن در اینستاگرام، کمی در سایت گمرک ایران دانستنی‌های مفید و علمی بخوانید. آنوقت علاوه بر اینکه متوجه می‌شوید ما فقط در سال ۹۷، به مقدار ۱۳۷۳۶۳۵ کیلوگرم سیفون توالت و سایر مشتقاتش را وارد کرده ایم؛ در می یابید که واحد شمارش سیفون توالت، کیلوگرم است!