کاريکاتور
۲۰۱۶ گرم‌ترین سال تاریخ

۲۰۱۶ احتمالا گرم‌ترین سال تاریخ خواهد بود.

 

۱۳۹۵۰۳۰۴۱۴۰۶۵۳۲۵۹۷۷۶۲۴۹۳

ثبت ديدگاه
عنوان