نه به تبلیغ چاخان

ژست خری روزی امسال توست
این همه‌اش آمده در فال توست

پایان «من و تو»

شده انگشت‌نمای همه عالم هر کس
مثل خر، گوش و دلش بند چاخان من و توست

نتیجه می‌گیریم که ….

تا اینکه کوفتت نشه این زندگی
زندگی باید مث آدم باشه

یلدای کاجی

مرادش را ندید و رفت با حافظ پی مستی
نمی‌دانست حافظ شعر گفته از روی قرآن

راز تعطیلات مرموز

دمای نصف ایران رفته تا ۶۰
نمی‌گویند این حد را که «گرما»!

عنوان