دوران شیرین پهلوی

بلوف زدن

امضای کری همه جا تضمین است!

بدون شرح!

دیدار مصی با مکرون