روایتی از دلاور مردی‌های قهرمانی که مرگ را به سخره گرفت

سیب از زمین افتاد

بازجو: ما خودمون تحقیقاتمون رو انجام دادیم. شما فقط بگو صاحب این دوتا عکس رو می‌شناسی یا نه؟
متهم: اگه موهاش نارنجیه اسمش آرشامه، اگه قدش بلنده کیوانه، اگ...
بازجو (حرفش را قطع می‌کند): پسر! بذار من عکسا رو از پاکت در بیارم بعد.