نامه ای برای شمر زمان

شمرنامه

با خون کودکان یمن می‌نویسمش
تا از قرائتش نکند اجتناب، شمر!

ای کاش پاسخی بنویسد ز روی لطف
ما را میان جمع نسازد خراب، شمر!