حق زن

گیسوی رها را که نباید پوشاند!
باید همه‌جا قابل اکران باشد

نقشه‌ی براندازی

خودشان دخل خویش آوردند
جمع شد نقشه‌ی براندازی

خستگی ممنوع

زمین گرد است

آزادی دیپلمات به گروگان‌ گرفته‌شده ایرانی در بلژیک

به وقت آزادی