عادی سازی

دام‌ها رامند و راضی، شیر خوبی می‌دهند
روی گردن‌ها اگر باشد فشاری، عادیست

چینچای

کیش را هم می‌فروشی و ابوموسی و قشم
میشود ایران پر از سرباز چینی همچنین

پرده‌ها افتاد؛ خیلی هیکلش نافرم بود

حیف با ژست جدید از روی نامش رد شدیم
روی پرچم‌ پا زده، حال مگویی داشتیم

ای تف به او که حق بشر را درسته خورد

خیلی گریم کرد که شکل خدا شود
با کدخدایی‌اش همه را سورپرایز کرد

سرور عصر جدید آمریکا

اعتراض پوپولیستی به کنار
قدرتش هست مفید آمریکا

باج اگر کم بدهیم عیب از ماست
کرده تحریم شدید آمریکا