آخه عید قربونه

می‌بینم رُبان زدین به گردنم!!!
مگه من سوپر منم؟
خوبه که عزای ما عیدتونه؟
آخه عید قربونه!

از وسط قاچین

یه روزی از این روزا حک می‌کنیم رو پرچم
«آزادیِ قشنگِ قدس شریف مبارک»

نگاهی عرفانی به خانه تکانی

«همه عمر بر ندارم سر ازین خمار مستی»
که هنوز کار مانده، و هنوز بی حساب است

عنوان