فتوکاتور روزمعلم

خسته اما با لبخند

فتوکاتور

گنبد آبکشین

یک گنبد آتشین داشتن که با تغییر کابری به گنبد آبکشین تبدیلش کردیم

فتوکاتور

شن ها مامور خدا بودند!

فتوکاتور

در باب مبطلات روزه

فتوکاتور سیزده بدر

مماس خارجی ماه مبارک و سیزده بدر

استوری پونزده اسفندت رو باور کنیم یا این طناب بستن سیزده بدرتو مرد گنده!