شعر طنز

ضربه مغزی یا کرونا

چندین گالن بنزین برایت می فرستیم

آتش بزن از اینهمه تحقیر خود را ...

 

بوی ابر قدرت گری هایت شده پخش

خوشبو کننده با هواکش داری آیا ؟

روایت هفته

تب کرده برات کل دنیا، کرونا!

«عین‌الاسد» است غرق موشک‌باران
شخمش زده‌اند موشکان ایران
آمار دقیق کشته‌ها را خواهی؟
الآن به تو آمار دهم یا الآن؟!

بهتر از سوآرز

خیلی هم بلدی

پاس در عمق چنان داده ای هر مطلب را
که در این حرفه تو بهتر ز سوآرز شده ای

شعری در وصف کیومرث پوراحمد

خون دل خورون

تو جشن شیخ و شرکا دیدمت
بنفش جیغت چه جیگر بود پسر
برقص و اونجا رو تکونش بده
منظورم از اونجا کمر بود پسر