فقط آقایان بخوانند!

سفرنامه ی نانوشته ی ناصرخسرو

چنين گويد ابومعين الدين ناصر خسرو القبادينی در حالی که همسر زن خویش بودم، مدت ها بود رکود اندر دول حالیه موج سواری و کساد اندر بازار بیداد می کرد، مدت ها با الاغ خویش در وادی ها خرحمالی می کردم و بخور نمیری نان در همی آوردم و توانی بیش از آن نداشتم. زن خویش نیز با خبر نساخته بودم. تا اینکه نزدیک ربیع نوروز از سویی دخل آجیل، تخمه ی جابانی و مخارج ربیع کمرم را بشکست،...

آشنایی با گونه های دانشجویی (2)

از «خاکستری یواش»، تا «ناپایان»!

گونه معترضان!
عاملان برپایی اعتصاب غذاها و امضا جمع کن ها برای اعتراض هستند. دانشجوشناسان معتقدند که اگر آرنج خود را در عسل فرو ببری و در حلق این ها بچپانی، کِخ کِخ می کنند و معترض تر هم می شوند.

عنوان