سفرهای مارکو پولو

حتی تورم هم یک رقمی شده!

مرد به مارکو گفت مارکو این سرزمین تا چهار سال پیش هیچ چیزی نداشت، نه آب خوردن نه هیچ چیز دیگری؛ همه مردم در فقر بودند، تا اینکه من کلید حل این ماجرا را یافتم و به جان خودم نه به جان مارکو، در صد روز تمام مشکلات را حل کردم!

عنوان