نامه بزرگ خاندان نتانیاهو به!

گوساله چه شد؟

فقط مانده بود آرژانتین برای ما ادا بیاید. تو که هیچ کاری نکردی منم هرچقدر مسی پدر سوخته را گرفتم رد تماس داد. توپ طلای سال پیش را یادش رفته که این طور جفتک پرانی می‏کند.

اندر مزایای مذاکره تیتر

درد آبا و اجدادی

نوش داروی چینی به او قالب کرده بود و رستم هم دستش به جایی بند نبود. دوست نداشتم مثل رستم باشم. دوست داشتم سوار رخش بشوم و به جنگ شهرام تپل بروم.

دانشنامه ای كاملاً واز (كاملاً از بيخ)

برگی از وازپدیا (۳)

راه راه: خشونت به معنای انجام هرگونه کار خشن جسمی، روحی، ذهنی،فیزیکی، شیمیایی، اجتماعی و فردی و ... که سبب آزار جسمی،روحی، ذهنی،فیزیکی، شیمیایی، اجتماعی و فردی و ... فرد می شود. این تعریف بر اساس نگاه کاملا برابر خواهانه شکل گرفته و به همین دلیل خشونت را می توان به دو دسته ی خشونت علیه زنان و مردان تقسیم کرد.

عنوان