فرهنگ علمی لغات ژنی
ژن راتور

راه راه: من که سواد کافی ندارم بدونم #ژن_خوب چی هست به همین دلیل رفتم در لغت نامه علمی ژن نامه گشتی زدم تا فهمیدم چه گوهر نابی است این ژن:

ژن: /že(a)n/ عامل انتقال صفات ارثی، همسر و یار و یاور روزهای نئشگی( گویش المعتاد)، ۳ نوع ژن در عالم است: خوب، بد، زشت

ژن ده: /žande/ کسی که دست بده ی ژنش خوب است، فرزند تولیدی از این نوع ژن خسیس نیست و از خیرین می شود(احادیث الژنون)

ژن راتور: /ženerātor/ مولد ژن، در دوران بی ژنی به کار می آیند، در صنایع مادر وجودش الزامی است( علوم ژنیه)

اکسی ژن: /’oksižen/ عنصر و ژن حیاتی زندگی خاکی( ژنومتریک)، به محض ترکیب با ژن هیدروژن مشکل بی آبی کره زمین حل می شود و دیگر از برجام های ۲ و ۳ بی نیاز می شوید(اداه الژن)

نیترو ژن: ژنی برای افزایش سرعت ژن ها، سریع و خشن، از این ژن در بافتهای اوسین بولت استفاده شده است(قسطاس الژن)، با کد تقلب این ژن بی نهایت میشود( need for speedjen)

هالو ژن: /hāložen/ (صفت) ژن اسکول، ژنی که خیلی پخمه باشد را گویند(آنندراژن)، در بزرگسالی مایه سرافکندگی خانواده است و توانایی ارتباط با کشورهای آفریقایی را ندارد(غیاث الژن)

همو ژنیزه:/ho(e)moženize/ بچه سوسول، ژن ضعیف و تو سری خور، اگر در آزمایشاتِ قبل از ازدواج دریافتید ژنتان از این نوع است فورا تا دیر نشده کات کنید( تسهیل الژنات)

ثبت ديدگاه
عنوان