شعرطنز
در نمی آورم سر از کارت

راه راه:

من خرابم! خراب آمارت!
در نمی آورم سر از کارت

محض بیکاری وقاچاق لباس!!
شده بودم کمی طلبکارت

شغل از مرز هفتصد رد شد؟؟!!!
نکند من شدم بدهکارت !!

دست بر ریش خود بکش شیخا
اندکی فکر کن به اخبارت!!

یا بلد نیستی حساب کنی
یا که مغشوش گشته افکارت

دختر صفدر و وزیر فلان
ثبت شد شغلشان در آمارت

بس که آمار کارمان بالاست
شده اند این و آن طرفدارت

سهم هفتاد درصد از پوشاک
می رسد به وزیر غمخوارت،

بزن ای شیخ وقت بیکاری،
گاه گاهی سری به انبارت

چرخ های شکسته ی تولید
ناله هاشان نکرده بیدارت؟

راستی !!شیک وخوش لباسی تو!!
دوخت ترکیه است شلوارت؟!

ثبت ديدگاه
عنوان