شعرطنز
نیسان

راه راه:

رفتی کنار پیکان ، ای یارخوب ، نیسان!
مهرت نشسته برجان ، ای یارخوب ، نیسان

من عاشق تو بودم! دلتنگ چرخ هایت
برگرد سوی میدان ، ای یار خوب ، نیسان

مغرور کهنه کارم ، بر پشت تو سوارم
دوری نباشد آسان، ای یار خوب ، نیسان

جان سخت و پرتوان تو ، برجاده ها روان تو
هرجای لا مکان تو ، ای یار خوب ، نیسان

هرگز نشد رقیبت ، حتی پراید وانت
ای ببر تیز دندان ،ای یار خوب ، نیسان

زیبای خفته ی من ،شعر شکفته ی من
ای آبی از تو ایران ، ای یار خوب ، نیسان

در اوج هر ترافیک ، چون نقل مجلسی که
آورده راه بندان ، ای یار خوب ، نیسان

“ما را به جز خیالت فکری دگر نباشد”
خرجت شده فراوان ، ای یار خوب ، نیسان

ای روشن از تو شهرم ، با دشمن تو قهرم
ای برکت خیابان ،ای یار خوب ، نیسان

گفته وزیر نفتی ، آتش زنید او را
آتش شود گلستان ، ای یار خوب ، نیسان

رفتی خدا نگهدار ، شد صاحب تو بیکار
ای هم نشین پیکان ، ای یار خوب ، نیسان

ثبت ديدگاه
عنوان