راه راه وطن امروز ۴

چهارمین شماره ویژه نامه هفتگی راه راه در روزنامه وطن امروز، در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۶، منتشر شد

آنچه در این شماره می خوانید:

?پیتلـُماسی عمومی قاجار و ضرورت آن
?تکریم توتالیتاریستی با جیغ بنفش
⚪️به یار بورِ فرانسوی ام
⚫️می خواهید در آینده چه کاری شوید: دیپلماسی نرم، دیپلماسی سفت
?عزت ایرانی پاسپورت شده در دولت فعلی
?و …

ویژه نامه طنز هفتگی راه راه، دوشنبه ی هر هفته در روزنامه وطن امروز منتشر می شود.

ثبت ديدگاه
عنوان