صالحی: برخی تحریم‌ها که قرار بود لغو شوند هنوز سرجایشان هستند!

صالحی: برخی تحریم‌ها که قرار بود لغو شوند هنوز سرجایشان هستند!
%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad%db%8c

ثبت ديدگاه
عنوان