زمستان امسال را چگونه می‌گذرانید؟

یا چوب یا زندگی

چرا همه می‌گفتند زمستان سختی در راه خواهیم داشت؟ نشستن کنار این سطل های سوراخ دار که خیلی حال می‌دهد. اما نمی‌دانیم چرا همه اتاق پر از دود می‌شود و ما سرفه‌مان می‌گیرد.

راه راه ۲۰۵

نژاد برتر!

بداهه‌سرایی

باید که چندوقت قرنطینه‌اش کنید

ماییم آشنا به زبان جهان، لذا
دادیم خود به خود، لقب گاد گفتگو!

دنبال راه حل مسائل نباش، چون
حل می‌شود به قدرت و امداد گفتگو