پاکسازی در قانون جذب

بشور بذار تو سامسونت

راه راه ۱۲۳

دو پرده از دوران پسا آمریکایی

به فنا رفته

استاندار: (در حال ذکر گفتن است. دستش را بالا می‌گیرد تا به کارمند بفهماند که باید منتظر بماند) الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب! ... چیکار داری؟
کارمند: قربان مردم تجمع کردن جلوی استانداری دارن شعار میدن
استاندار: یا اکرم الاکرمین! ... چی شده مگه؟

سابقه جنتلمن‌ها