بداهه‌سرایی

باید که چندوقت قرنطینه‌اش کنید

ماییم آشنا به زبان جهان، لذا
دادیم خود به خود، لقب گاد گفتگو!

دنبال راه حل مسائل نباش، چون
حل می‌شود به قدرت و امداد گفتگو

تشکر اروپایی

تحلیل سیاسی یک شرمندگی تاریخی

جایز الگول ها

پاکسازی در قانون جذب

بشور بذار تو سامسونت