احوالات اسرائیلی‌ها در زلزله ترکیه

جهود زرنگ و عثمان پلنگ

مشهوران مملکتش لقز نخواندند و تصویر ممالک دیگر را به‌جای بلاد خودشان نزدند و کلاً بر روی مخ راه نرفتند. جای تعجب است که هیچ سِلِبی (مشهور) از دیار ما نیز آرزوی مرگ آنچنانی نکرد،

ادعای توخالی

گفته رژیم خل پرادعا
گرم تدارک شده یک حمله را

واکنش‌های خبر تدارک حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران

جای زخم قبلی

انتشار این خبر عکس‌العمل‌هایی در پی داشت که تعدادی از آنها به شرح زیر است: 
بادمجون‌ فروش سر کوچه پمپئو اینا: بادمجون‌های ما که گندید ولی کم‌کم داره بوی گند بادمجون‌های سرکوچه نتانیاهو اینا هم میاد.

خواب شتری

بهتر این است که در فکر شنا باشی ها!
دو سه تا مایو به همراه تو باشد ایضا