طرف درست تاریخ

تانک انتخابات!

تقویم تاریخ 5 جون

دستمال چرک

در ۵ جون (نه... یک لحظه کظم غیض کنید و فحشی که قصد دادنش را دارید، قورت دهید. باور کنید ما از آن خانواده‌هاش نیستیم. اسم ماه «جون» است. والا! باور ندارید از ۱۱۸ بپرسید.) سال ۱۹۶۷ جنگ نفس‌گیر و مردافکن شش روزه بین اعراب و اسرائیل شروع شد.

بدیهیات

ارررتش صهیون که با زنبووور ساقط می‌شود
غاصب صهیون دگر سرباز می‌خواهد چکار!!!؟
عنوان