ضمیمه طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۲۸

رژیم اختاپوسی

کوید ۱۹۴۸

لحظات پایانی رژیم مظلوم کش