خبرکش

شنا را به خاطر بسپار، اسرائیل مردنی است!

طفلک بابام همیشه می‌گفت این مشاغل تو ترکیه آخر و عاقبت نداره، برو پزشکی یا مهندسی، ولی من خر گوش نکردم. وی در ادامه افزود: ای تف!
گفتنی است خاورمیانه هنوز دارد به این گفت‌وگو می‌خندد و کارشناسان از زمان پایان خنده‌ی خاورمیانه اطّلاعی ندارند.

سفرنامه نادرخسرو

سفر به سرزمین آبکش زنگ زده| روایت اول: فرودگاه «گون بریون»

لذا از بغل دستی خویش علت امر را جویا گردیدم که با پاسخی در خور توجه و تحسین آمیز مواجه گردیدم. در پاسخ گفت: «پدر جان جان درستش همون «گون بریون» هست و با اون «بن گوریونی» که تو ذهن شماست خیلی فرق می‌کنه.»

کندن قبر اسرائیل

آیتم طنز

گنبد پوشکی