چالش مصرع سوم

امضای کری فقط هچل بود هچل

یک عده هنوز در پی برجامند
آسوده و سرگرم خیالی خامند
امضای کری برای شان تضمین است
دلخوش به حضور روح بدفرجامند

ضمیمه هفتگی طنز راه راه در روزنامه وطن امروز

راه راه ۱۴۳

فراخوان جشنواره «امضای کری تضمین است»

الو کری مگه کری؟!