تقویم تاریخ

چاه‌تر از چاه نفت

دکترای حقوق داشت و مرغش برای دفاع از حقوق ملت یک پا داشت، بقیه‌ی راه را پیاده رفت و برنامه‌ی ریاضت اقتصادی با محوریت عدم اتکا به درآمدهای نفتی و تلاش برای مصرف نفت خام در داخل کشور را اجرایی کرد. اما چون حرف کسی را قبول نداشت و تنها ماند، یک دفعه باتری خالی کرد،

از دوربین روباه

کارخرابی آمریکا، کارخرابی انگلیس!

ملکه برگزار می‌کند

خیساننده شو

این مسابقه در دو سطح تک‌خیس و دوخیس(با دو سیخ اشتباه نشود) برگزار می‌شود.