تقویم تاریخ ۱۳ اردیبهشت

آویزان نشان

ناپلئون متعهد شد که در برگرداندن سرزمین گرجستان و قفقاز به ایران و واداشتن روسیه به واگذاری آن‌جا تلاش کند و شادی را برای ایرانیان با گفتن «بیار ناپلئونی رِ» به ارمغان بیاورد و سپس برای اصلاح و تقویت ارتش ایران اسلحه، توپ، تانک، فشفشه و ظاهراً مهندس و معلم و از این چیزها بفرستد.

الو اسرائیل؟!

خیال خام!

رسوای جهانم، از حرف تا عمل

وعده صادق، پاسخ کاذب

اگر بر اثر اقدامی، قبل از رسانه‌ای و ضایع‌شدن عمومی، حس ضایع‌شدن به شما دست داد، بدانید باختید، بدم باختید! همان پژوهش‌های قبلی حاکی از آن است که حس ضایع شدن از خودِ ضایع شدن نابودکننده‌تر است.
عنوان